Column: Sekuer uw agrarische notaris

Wist u dat wij Agri notaris zijn en gespecialiseerd in agrarische zaken, zoals kavelruilen en pachten? Bovendien zijn onze twee kavelruilspecialisten mr. Tineke Castelein en Sigrid Kuikman lid van de VASN (Vereniging Agrarische Specialisten Notariaat) en ruim ervaren. Jaarlijks verzorgen zij met ons team vele kavelruilen in heel Fryslân en omstreken, met soms meer dan dertig deelnemers in één kavelruil. In tûke boer wol der mear fan witte...Kavelruil is een aantrekkelijke manier om (landbouw)grond (met opstallen) over te dragen.

Er moeten wel minimaal drie partijen een overeenkomst sluiten waarbij grond ingebracht wordt en minimaal twee partijen moeten als ruiler optreden. Dit zullen meestal boeren zijn, maar ook natuurorganisaties, waterschap, gemeente en provincie kunnen grond inbrengen.

Nadat partijen het eens zijn geworden over wie wat inbrengt en wie wat krijgt toegedeeld, worden de afspraken vastgelegd in een kavelruilovereenkomst. Daarna wordt de akte van kavelruil opgesteld en deze wordt ingeschreven bij het kadaster. Op grond van de wet is verbetering van de inrichting van het landelijk gebied het doel, maar er zijn geen eisen zoals afstand tussen de kavels, de aard en het gebruik van de grond.

Vaak subsidiëren provincies de notariskosten en kadasterkosten. Ook kunnen de ruilende partijen in aanmerking komen voor subsidie van inrichtingswerken, zoals egaliseren en aanleg van dammen. Deze regels verschillen per provincie. Door onze ruime kennis en ervaring met kavelruilen kunnen wij de gehele kavelruil inclusief de subsidieaanvraag voor u verzorgen.

Er is een ruime regeling voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting, omdat de toegedeelde grond niet tien jaar lang bedrijfsmatig voor de landbouw gebruikt gebruikt hoeft te worden. Bovendien geldt de vrijstelling ook voor bedrijfsgebouwen en burgerwoningen in buitengebied.?De belastingdienst controleert of de kavelruil aan de vereisten voldoet. Deze controle staat los van een subsidie door de provincie.

Bijkomend voordeel is nog dat de bestaande hypotheken bij de akte van kavelruil overgezet kunnen worden van het ingebrachte- naar het toegedeelde perceel. Dat bespaart u de kosten van een nieuwe hypotheekakte!

Sekuer Notarissen maakt graag het verschil voor u, dus neem gerust contact met ons op.