Better let as net!

Onlangs heeft de rechter maar weer eens bevestigd dat, hoe creatief ook, vele zelf bedachte constructies niet het gewenste effect hebben, als het gaat om belastingbesparing.

In deze zaak ging het om ouders die aan hun kinderen geld hadden geschonken en enkele dagen later de bedragen weer terug ontvingen van de kinderen, onder het mom van een geldlening. De geldlening was vastgelegd in een zelfgemaakte overeenkomst, waarin onder meer was bepaald dat de lening tussentijds niet door de kinderen zou kunnen worden opgeëist. Alleen bij overlijden van de langstlevende ouder zou de lening moeten worden afgelost. De ouders wensten natuurlijk niet de dupe te worden van hun eigen vrijgevigheid.

Na het overlijden van de eerste van beide ouders, wilden de langstlevende en de kinderen de (helft) van de leningen in aftrek brengen voor de erfbelasting. De overleden ouder had immers samen met de langstlevende geld geleend van de kinderen en liet dus schulden na, die de erfgenamen in mindering wensten te brengen op het saldo van de nalatenschap.

Uitspraak van de rechter

De inspecteur van de belastingdienst stelt echter dat de schuld is vervallen, omdat de overeenkomst niet in een notariële akte is vastgelegd. In de wet staat namelijk dat als een schenking de strekking heeft om pas na het overlijden van de schenker te worden uitgevoerd en deze ook niet tijdens het leven al is uitgevoerd, de schenking bij overlijden komt te vervallen. De schenking vervalt niet indien deze persoonlijk door de schenker is aangegaan en is vastgelegd bij notariële akte. De juridische term hiervoor is een “schenking ter zake des doods”.

De rechtbank heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. Gelet op de kort op elkaar volgende betalingen over en weer en het ondertekenen van de geldleningsovereenkomsten, waarin is bepaald dat de kinderen de geldleningen aan de ouders niet konden opeisen, acht de rechtbank het aannemelijk dat de ouders nooit de intentie hebben gehad de “geschonken” bedragen al bij leven uit hun vermogen over te dragen aan hun kinderen. Deze (rechts)handelingen samen worden daarom gezien als schenkingen ter zake des doods en omdat hiervan geen notariële akten waren opgemaakt, heeft de inspecteur de geldleningen terecht niet tot de schulden van de nalatenschap gerekend. Dat in de overeenkomst wel rente was bedongen en deze ook daadwerkelijk was betaald (één van de andere wettelijke vereisten), leidt niet tot een ander oordeel.

Heeft u in het verleden wel via een dergelijk kasrondje een schenking gedaan of ontvangen, laat u dan informeren wat de mogelijkheden zijn om alsnog aan de eisen van de wet te voldoen, better let as net!

 

Meer informatie over schenken in 2020

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van gegarandeerd belastingvrij schenken, zonder vermogen over te dragen (schenken op papier) neem dan gerust contact met ons op. U heeft tenslotte nog een paar weken de tijd om de vrijstellingen van schenkbelasting van 2020 te gebruiken!