Fan wa bist do er ien?

In de column van januari heb ik al eens aangegeven wie moeder is van een kind: volgens de wet is dat in beginsel de vrouw uit wie het kind geboren wordt. De vader van een kind, is de man die getrouwd of als partner geregistreerd is met deze vrouw.

In onze moderne samenleving met vele samenwoners en alleenstaande moeders, hebben dus lang niet alle kindjes een “juridische vader”.

Het komt zelfs geregeld voor dat een kind jarenlang zonder vader door het leven gaat, omdat de verwekker, de biologische vader, het kind nooit erkend heeft. Als de moeder dan een nieuwe partner treft en met name als ze samen ook nog kinderen krijgen, dan wordt vaak het kindje dat moeder al had (in de volksmond ook wel voorkind genoemd), door deze bonusvader erkend. Dit kind kan dan ook dezelfde achternaam krijgen als de eventuele broertjes en zusjes.

De erkenning heeft echter vergaande gevolgen, die niet altijd goed worden overdacht. Door de erkenning wordt de verhouding tussen het voorkind en de bonusvader een juridisch volwaardige vader-kind relatie, met alle lusten en lasten van dien.

Zo geldt er een onderhoudsplicht voor het kind tot 21 jaar en ook bij scheiding, of verbreking van de relatie heeft de vader mogelijk alimentatieverplichtingen ten aanzien van het erkende kind, gelijk als ten aanzien van zijn andere kinderen.

Ook bij overlijden deelt een erkend kind ook volwaardig mee en kan het niet tegen diens wil in uitgesloten worden, omdat een kind altijd recht heeft op een legitieme portie.

Erkenning heeft dus vergaande gevolgen en in beginsel geldt: eens erkend, altijd erkend.

Het gaat in de wet vaak uitsluitend over juridische kinderen, wie biologisch de ouder is, daar wordt niet meer naar gekeken. Op de vraag dus “Fan wa bisto der ien?” volgt wettelijke gezien dan ook de naam van de vader die je erkend heeft en niet de naam van je verwekker.