Gjin panyk, alle tiid.

U heeft er vast al eerder over gelezen, of wat over gehoord: op 1 juli 2021 wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ingevoerd.

Met deze nieuwe wet worden met name de bepalingen voor bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gewijzigd en uitgebreid en meer in overeenstemming gebracht met de regels die voor een BV en NV al golden.

Wijzigingen per 1 juli

Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om in de statuten van een vereniging of stichting te bepalen dat één bestuurder meer stemmen heeft dan alle andere bestuurders tezamen. Hiermee wordt voorkomen dat één bestuurder zijn zin kan doordrukken. Is de vereniging of stichting al vóór 1 juli 2021 opgericht, dan blijft de oude regeling nog wel geldig, maar moet die bij de eerstvolgende statutenwijziging aangepast worden. Indien de statuten op 1 juli 2026 nog steeds niet zijn aangepast, dan vervalt de oude regeling. In de statuten moet ook een regeling worden opgenomen voor de situatie dat alle bestuurders (en alle commissarissen) tijdelijk of blijvend hun functie niet meer kunnen uitoefenen en het schip dus stuurloos raakt. Deze aanpassing kan ook in de eerstvolgende statutenwijziging worden meegenomen.

Daarnaast verandert de zogenaamde tegenstrijdigbelangregeling op 1 juli aanstaande. Als een bestuurder of commissaris persoonlijk een belang heeft, dat tegenstrijdig is aan het belang van de vereniging, dan kan geen beroep meer worden gedaan op een oude regeling in de statuten waarin wordt bepaald dat de vereniging wordt vertegenwoordigd door een ander dan het bestuur, of door een bestuurder. Indien een bestuursbesluit niet kan worden genomen wegens een tegenstrijdig belang, neemt de raad van commissarissen het besluit en als die ontbreekt, neemt de algemene ledenvergadering het besluit.

Voor stichtingen

Stichtingen hadden nog geen regeling en hebben ook geen leden. Daarvoor geldt als er geen raad van commissarissen is, dat het bestuur alsnog het besluit neemt, maar verplicht is alle overwegingen schriftelijk vast te leggen, tenzij de statuten anders bepalen. Aangezien de stichting geen leden kent die een bestuurder of commissaris kunnen ontslaan als deze niet goed functioneert, krijgt de rechter meer mogelijkheden. De bestuurder of commissaris kan worden ontslagen bij taakverwaarlozing of ander gewichtige redenen, of als er sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, waardoor het aanblijven zeer onwenselijk is.

Op dit moment kan een curator bij faillissement alleen een bestuurder of commissaris van een formele en commerciële vereniging/stichting aansprakelijk stellen wegens onbehoorlijke taakvervulling. Vanaf 1 juli is dit ook mogelijk bij informele en niet-commerciële verenigingen/stichtingen.

Geen paniek

De statuten van alle verenigingen en stichting zullen de komende tijd tegen het licht moeten worden gehouden, maar moet dat vóór 1 juli al? Gjin panyk, alle tiid. Het wetsvoorstel van deze wet is 8 juni 2016 ingediend bij de Tweede Kamer en wordt pas 5 jaar later ingevoerd. Hoewel een aantal regels direct in werking treden en de wet dus boven uw statuten gaat, krijgt u ook tot 1 juli 2026 de tijd om de statuten aan te passen. Het getuigt echter van goed bestuur om niet zo lang te wachten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.