Behoud uw rechten bij verpachten land

Het gebeurt vaak dat een eigenaar grond in gebruik geeft aan een boer of agrarisch ondernemer. Als voor dit gebruik door de gebruiker een tegenprestatie verschuldigd is, is er sprake van pacht. Ook als partijen hierover niets op papier hebben gezet, val je vanaf het moment van ingebruikname automatisch onder de wettelijke regels van de pachtwet.

Reguliere en geliberaliseerde pacht

Er zijn in de wet twee vormen van pacht, namelijk reguliere pacht en geliberaliseerde pacht.

Reguliere pacht voor land is wettelijk voor een termijn van zes jaar en de pacht wordt daarna automatisch verlengd. Er zijn slechts beperkte redenen om de pachter dan de pacht op te kunnen zeggen, met andere woorden; je krijgt de pachter er bijna niet meer van af. En wil je als eigenaar het land gaan verkopen dan ben je verplicht dit eerst aan de pachter te koop aan te bieden (voorkeursrecht) die het dan voor een lagere waarde (waarde verpachte staat) kan kopen. Ook ben je voor de pachtprijs gehouden aan de prijzen in het pachtnormenbesluit.

Bij geliberaliseerde pacht daarentegen ben je vrij om de termijn van de pacht te bepalen, waarna het pachtcontract automatisch eindigt. De pachter heeft verder geen voorkeursrecht en er zijn minder wettelijke regels van toepassing. Bij pacht voor korter dan zes jaar vindt er ook geen toetsing van de pachtprijs plaats door de grondkamer.

Geef je je land in gebruik aan een boer, of agrarisch ondernemer, die hiervoor een vergoeding betaalt en je zet hiervan niks op papier, of werk je nog met een ouderwetse grondgebruikersverklaring, dan is er wettelijk gezien automatisch sprake van reguliere pacht. Wil deze agrariër het gebruik van het land niet opgeven, dan sta je als eigenaar eigenlijk met lege handen en krijg je de pachter er niet van af. Leg de afspraken dus altijd schriftelijk vast in een (geliberaliseerd) pachtcontract. Wij kunnen dat voor u regelen. Kortom: behoud uw rechten bij het in gebruik geven van eigen grond!

Erfpacht

Erfpacht is weer een andere vorm van het in gebruik geven van grond. Waar pacht een overeenkomst is tussen de partijen, is erfpacht een wettelijk zakelijk recht op het gebruik van de onroerende zaken met een gebruiksduur van minimaal 25 jaar. Op erfpacht zijn de regels van het pachtrecht niet van toepassing en partijen kunnen onderling meer eigen afspraken maken. Deze moeten in een notariële akte worden vastgelegd. Op een recht van erfpacht kan ook een hypotheekrecht gevestigd worden.

Pachtadministratie

Voor diverse instanties en particulieren regelen wij de (erf)pachtadministratie. Dat heeft de volgende voordelen:

  • (half)jaarlijks brengen wij de (erf)pacht in rekening, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke verhogingen en verlagingen;
  • bijna alle communicatie tussen grondeigenaar en gebruiker loopt via de notaris, hetgeen vaak zeer verhelderend werkt en discussies kan voorkomen;
  • de looptijd van de contracten wordt in de gaten gehouden en zo nodig wordt tussen partijen onderhandelt over verlenging en wijziging van de contracten;
  • wij zijn de vraagbaak voor de grondeigenaren en (erf)pachters met betrekking tot hun rechten en plichten.

Met dit alles zorgen wij er voor dat beide partijen zo weinig mogelijk zorgen hebben.

Pacht- en erfpachtovereenkomsten bij Mook de Notaris

Voor het opstellen van pacht- en erfpachtovereenkomsten of volledige pachtadministratie kunt u bij ons terecht. Wij zijn ruim ervaren in het vastleggen van alle vormen van pacht in een akte. Bovendien zijn wij als lid van de Vereniging Agrarisch Specialisten Notariaat, op de hoogte van alle ontwikkelingen aangaande de regels. Wij zijn u graag van dienst! Neem bij vragen gerust contact met ons op via tel. 0512369800 .

Vereniging Agrarisch Specialisten Notariaat, logo VASN