Oaren oer Sekuer

“Zeer tevreden over Sekuer Notarissen!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Columns

Wisten jo dat?

Wy jo rjochterhân binne by it oprjochtsen fan in BV?

Lês mear

Column over namen en naamswijziging As it bistje mar in namme hat

Het veranderen van een naam, het houdt heel wat in! Zowel voor mens als bedrijf. Houdt u onze website in de gaten?

De juiste bedrijfsvorm regelt u bij Mook de Notaris

Column over ondernemingsvormen In snoad plan foar de ûndernimmer!

Heeft u de juiste ondernemingsvorm te pakken?