Maatskip en VOF

De maatskip en de VOF binne saaklike gearwurkingsfoarmen. It binne gjin rjochtspersoanen, dus de maten/fennoaten binne persoanlik oanspraaklik foar de bedriuwsfiering.

Lit jo goed foarljochtsje hokker foarm foar jo wiisheid is. Ek dêrby of by it opmeitsjen fan jo maatskips- of VOF-kontrakt binne jo by ús oan it goede adres. Nim kontakt mei ús op.