Akte fan ferdieling

Wannear't jo útelkoar gean, likefolle oft jo troud binne of gearlibje, wolle jo jo finansjele saken ek sa gau mooglik skieden hawwe. In notaris kin jo dêrby helpe. Yn in soad gefallen is ús tuskenkomst ek needsaaklik om't jo in akte fan ferdieling hawwe moatte.

Akte fan ferdieling
In akte fan ferdieling wurdt opsteld by it ferdielen fan bygelyks in wenning of oar ûnreplik goed. In hypoteekbesoarger sil om dy akte freegje by it omsetten fan de hypoteek nei de persoan dy't yn de wenning wenjen bliuwt. Ek by it ferdielen fan oandielen, bygelyks wannear't partners mei-inoar yn in B.V. sitte, is in akte fan ferdieling needsaaklik. Sekuer Notarissen begeliedt en kin in akte fan ferdieling foar jo opstelle. Meitsje in ôfspraak foar mear ynformaasje.

Oaren oer Sekuer

“Zeer duidelijk en open, geeft goed advies en heeft zeker verstand van alle zaken. Ik ben erg tevreden met mijn ervaring en raad Mook de notaris zeker aan aan mijn omgeving. Zal ook zeker terug gaan naar deze notaris mocht ik nog eens een notaris nodig hebben.”

- J.Dijkstra