Jo notaris by de oan- en ferkeap fan ûnreplik goed

Wy binne thús yn alle notariële wurksumheden oangeande jo hûs en oar ûnreplik goed, lykas bedriuwsgebouwen en stikken grien. Op dizze siden fine jo in seleksje fan ûnderwerpen dy't by ús kantoar oan bod komme. Wolle jo mear ynformaasje of wolle jo in ôfspraak meitsje foar in advyspetear? Nim dan kontakt mei ús op, jo kinne ús belje, maile én appe!

Keapoerienkomst

Wenning kocht of ferkocht? Wy kinne jo keapoerienkomst opstelle. Sa steane alle ôfspraken dúdlik en binend op papier.

Oerdracht wenning

Jo wenning ferkocht? Lit de oerdracht plakhawwe by ús notariskantoar yn Surhústerfean.

Hypoteken

Slute jo jo hypoteek oer? Lit it fêstlizze fia Sekuer Notarissen.

Hiemtsjinstberheid

Lis hiemtsjinstberheid, lykas it rjocht fan paad, altyd fêst yn in notariële akte.

Oaren oer Sekuer

“In onze situatie heeft het kadaster een erfgrens aangepast na het passeren van de akte.Dit hadden ze nog nooit meegemaakt maar wel correct afgehandeld.”

- Ralf

“Goed en plezierig gesprek gehad met de notaris. De belangrijke punten uit de akte van levering en hypotheek akte zijn tot in detail uitgelegd. Ook de voorbereiding door een collega was keurig geregeld.”

- R. Deelstra

Columns

Wisten jo dat?

Schenke mei de waarme hân tûk weaze kin?

Lês mear

Column over het appartementsrecht Mei inoar binne we ien

Wat houdt het appartementsrecht eigenlijk in? Hoe werkt het als je gezamenlijk eigenaar bent van een complex?

Column over het oversluiten van hypotheken Te veel rente betalen is jildfergriemerij

Wat zijn de voor- en nadelen van het oversluiten van een bestaande hypotheek?