Pensioen in eigen beheer, niet geheel eigen baas.

Oanmakke op 16 februari 2022

Veel mensen hebben in het verleden pensioenaanspraken in eigen beheer opgebouwd via hun BV, sinds 1 juli 2017 is dat niet langer toegestaan. Reeds opgebouwde pensioenen in de BV mogen wel gehandhaafd blijven.  

Onlangs speelde een zaak waarbij een man (M), die enig aandeelhouder was van een B.V. bij statutenwijziging het nominaal kapitaal van de aandelen van de BV heeft afgestempeld ten gevolge waarvan belastingvrij dit bedrag werd gebruikt voor de aflossing van privéschulden van M aan zijn BV, aangezien hij eerder geld van zijn eigen BV had geleend.

Deze BV had echter nog uitsluitend tot doel de pensioenen en lijfrenten van M en zijn echtgenote (V) verzekerd te houden.

De inspecteur van de belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat de terugbetaling van kapitaal door de BV aan M impliciet meebrengt dat M en V hun pensioenaanspraken hebben prijsgegeven. Dit leidt er volgens de inspecteur toe dat beide pensioenaanspraken van M en V ineens dienen te worden belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Kort gezegd kwam het er in deze zaak op neer dat door de afstempeling de BV niet langer de pensioenverplichtingen kon nakomen, terwijl dat zonder de afstempeling nog wel het geval was geweest. Er diende dus alsnog belasting betaald te worden.

Het is immers wel de bedoeling dat het vermogen dat destijds in de BV als pensioen is opgebouwd, te zijner tijd ook als zodanig wordt uitgekeerd.