Verjaringstermijnen gaan teniet bij ruilverkaveling

Oanmakke op 14 september 2018

Veel huiseigenaren hebben een aan hun perceel grenzend stuk grond van de gemeente – en soms van een particulier eigenaar – in gebruik. Twee partijen blij! De een heeft een extra stukje grond, de ander is verlost van onderhoud. Aandachtspunt bij een dergelijke constructie is steeds weer de verjaringstermijn op basis waarvan de gebruiker de grond als eigendom mag zien. Dat is meestal twintig jaar, in jargon noemen we dit de ‘bevrijdende verjaring’.

Tot twintig tellen ...

Soms is hantering van die termijn ingewikkelder dan simpelweg tot twintig jaren tellen. Bijvoorbeeld als de grond eerder van een particulier was en later via ruilverkaveling eigendom is geworden van de gemeente. Met die verkrijging via ruilverkaveling gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen, vanaf nul welteverstaan. De gebruiker kan helaas geen aanspraak maken op eerdere rechten, zelfs niet als de teller al op negentien jaren staat. Voordat er een beroep op bevrijdende verjaring kan worden gedaan moet de gebruiker eerst weer tot twintig (jaren) tellen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over verjaring, ruilverkaveling of het gebruik van grond dat iemand anders zijn eigendom is? Bel ons voor het maken van een afspraak.