Voor u een vraag, voor de notaris een weet

Oanmakke op 17 oktober 2021

Na iemands overlijden moet altijd gecontroleerd worden bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag of de overledene ook een testament heeft gemaakt. Ieder testament wordt daar door de notaris, bij wie het testament getekend is, aangemeld. Dit betreft puur een vermelding van het feit dat het testament is opgesteld en onder welk nummer het bij de notaris terug te vinden is. De inhoud van het testament zelf blijft tot aan het overlijden strikt geheim.

Na het overlijden blijkt wel eens uit de opgave van het Centraal Testamenten Register dat de overledene tijdens zijn leven meerdere testamenten heeft gemaakt. Alleen het laatste testament wordt dan openbaar gemaakt. Alle voorgaande testamenten die zijn herroepen blijven in de kluis van de notaris liggen en zullen niet ingezien mogen worden.

Soms wordt toch nog wel eens via een gerechtelijke procedure getracht de notaris te verplichten om zo’n oud testament openbaar te maken. De kans dat dit wordt toegekend is heel klein. Zo heeft onlangs de rechter van het Hof in Den Bosch weer gesteld dat het laatste testament behoort te worden gerespecteerd en dat de herroepen testamenten verborgen behoren te blijven. Het herroepen testament heeft een vertrouwelijk karakter en het respecteren van deze vertrouwelijkheid is een zwaarwegend belang. Een ieder moet in alle vrijheid en met vertrouwen in de geheimhoudingsplicht van de notaris zijn testament kunnen opstellen en zijn laatste wensen ook weer kunnen aanpassen, als daar aanleiding toe is.

Wat dus in een voorgaand testament heeft gestaan is voor u een vraag en voor de notaris een weet, maar deze mag die wetenschap dus niet met u delen.

Ook ten aanzien van het laatste testament geldt overigens voor een notaris een geheimhoudingsplicht. Ten aanzien van het “openbaar maken”, geldt dat dit slecht (soms gedeeltelijk) ingezien mag worden door degenen die in het testament genoemd staan, of daar op andere wijze rechten aan ontlenen.