Notaris foar de agraryske sektor

Wy binne Agri-Notaris: ús agrarysk spesjalisten binne lid fan de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Sy hawwe in spesjalistyske oplieding folge en binne ferplichte om har jierliks by te skoaljen. Sadwaande is saakkundichheid en aktuele kennis fan Sekuer Notarissen op juridysk en agrarysk mêd in wissichheid. Dat is wichtich, want de agraryske bedriuwsfiering wurdt hieltyd komplekser. Soks ûnder druk fan de tanimmende Europeeske en Haachske wet- en regeljouwing. 

Pacht & erfpacht

Wat binne de ferskillen tusken pacht en erfpacht?

Kavelruil

By in kavelruil wurde jo stipe troch in betûft notaris mei in spesjalistyske agraryske eftergrûn. Dat binne wy.

Lân- en bedriuwsoerdracht

By de oerdracht fan lân en (boere)bedriuw komt in soad te sjen. Lit jo goed advisearje.

Betellingsrjochten en oare fermogensrjochten

Wy tinke mei jo mei by oerdracht fan rjochten.

Oaren oer Sekuer

“Een goed gesprek gehad. De notaris nam de tijd om dingen tot in detail uit te leggen en zorgde ervoor dat ik op mijn gemak was. Ik ben uitstekend geholpen!”

- E.Postma

“Zeer tevreden over Sekuer Notarissen!”

- Riemke Holthuis-Beerda

Columns

Wisten jo dat?

Wy lid binne fan de VASN? Freegje nei Mr. Castelein as frou Kuikman.

Lês mear

Een column over speculatieve grondtransacties It wurdt my te gleon ûnder de fuotten

Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, de zogenaamde speculatieve grondtransacties. In deze column leest u er meer over.

Column over pachten Wat kin ik ferwachtsje at ik (fer)pachtsje?

Bij verhuur van agrarische gronden of gebouwen aan een boer noem je dit geen huur, maar is er sprake van pacht. Net als voor huur gelden er voor pacht verschillende wettelijke regels.