Betellingsrjochten en oare fermogensrjochten

As VASN-lid binne we op de hichte fan de lêste Europeeske en Haachske wet- en regeljouwing foar agraryske bedriuwen. Oars as in soad kollega-notarissen ha wy agrarysk spesjalisten yn 'e hûs.

Der wurdt aktyf meitocht mei de klant: tink om bepalings oer betellingsrjochten, de fêstiging fan hiemtsjinsteberheden en fosfaatrjochten. Sa foarkomme jo problemen efterôf. Mei't de sektor folop yn beweging is, jouwe aloan mear agrariërs en adviseurs de foarkar oan gearwurking mei in notaris dy't spejalisearre is. Neist bedriuwsoerdrachten, pachtsaken, kavelruil en útjefte yn erfpacht, wurdt ek omtinken jûn oan agraryske famyljesaken lykas testaminten en houliksbetingsten.

Nim kontakt mei ús op foar mear ynformaasje of it meitsjen fan in ôfspraak.

Oaren oer Sekuer

“Een goed gesprek gehad. De notaris nam de tijd om dingen tot in detail uit te leggen en zorgde ervoor dat ik op mijn gemak was. Ik ben uitstekend geholpen!”

- E.Postma

Ek wat foar jo?