Pacht & erfpacht

Erfpacht en pacht binne foarmen fan grûngebrûk dy't in soad foarkomme yn de agraryske sektor. Hoewol't de wurden op elkoar lykje, binne it twa folslein ferskillende rjochtsfoarmen. Pacht is in oerienkomst, erfpacht is in saaklik rjocht op it gebrûk fan ûnreplike saken. In typearjend ferskil tusken pacht en erfpacht is dat de regels fan de Pachtwet foar in grut part twingend rjocht binne, dêr't partijen dus net fan ôfwike kinne. De regels oangeande erfpacht binne faak regeljend rjocht, dêr kinne partijen fan ôfwike.

Sekuer de Agri-Notaris is jo spesjalist yn pacht en erfpacht
Foar it opstellen fan pacht- en erfpachtoerienkomsten, kinne jo by Sekuer Notarissen terjochte. Wy binne spesjalisten yn it opstellen fan notariële akten oer dat tema. Nim kontakt mei ús op foar mear ynformaasje of it meitsjen fan in ôfspraak.

Oaren oer Sekuer

“Een goed gesprek gehad. De notaris nam de tijd om dingen tot in detail uit te leggen en zorgde ervoor dat ik op mijn gemak was. Ik ben uitstekend geholpen!”

- E.Postma

“Deskundigheid, klantvriendelijkheid en vooral het meedenken van van Margriet sprak ons erg aan. Een kandidaat-notaris die een dikke pluim verdiend. ”

- Fam. R. de Haan