Maaike van der Veen

As resepsjoniste is Maaike it earste oansprekpunt foar in soad klanten. Dêrneist hâldt se har as notarieel meiwurker ûnder mear dwaande mei it opstellen fan testaminten, gearlibbingskontrakten en libbenstestaminten. Har grutste krêft is har ynlibbingsfermogen en de drive om persoanlike winsken te fertalen yn in juridysk stik. Dêrby docht se har uterste bêst om winsken sa op papier te setten dat der hannele wurdt yn de geast fan de klant.