Mr. Marrit van Aalzum

As krekt ôfstudearre kandidaat-notaris set Marit van Aalzum har earste stappen yn it notariaat by Sekuer. Mei har frisse blik soarget se foar folop nije ynsichten en enerzjy. By har oplieding oan de Ryksuniversiteit Grins spesjalisearre se har yn agrarysk rjocht en ûnreplik goed. Om thús te reitsjen yn it wurkfjild bûcht Marit har by Sekuer oer útinoar rinnende dossiers. It doel? op syk nei passy binnen it notariaat.