Vennoten bij Sekuer Notarissen

Mr. Tineke Castelein

Mr. Tineke Castelein hâdt har as notaris in soad dwaande mei ûnreplik goed en is spesjalisearre yn agrarysk ûnreplik goed. Neist komplekse oerdracht- of erfpachtkonstruksjes byt se har graach fêst yn grutskalige kavelruiltrajekten. Opgroeid middenmank boerebedriuwen wit Tineke as gjin oar hokker útdagingen dêrby komme te sjen. Har sûne boereferstân, har trochsettingsfermogen en har minskekennis foarmje har grutste krêft.