Nynke de Haan

As boeredochter is foar notarieel meiwurker Nynke de Haan de agraryske sektor net ûnbekend. Nynke is wurksum op de ôfdieling ûnreplik goed en behannelet benammen agraryske saken. Mei har oansteklike entûsjaste en nochtere boerewiisheid soarget se dat  har dossiers oant yn 'e puntsjes útwurke binne. Yn har gefal jildt: 'Wat de boer net ken, wit Nynke wol’.