Petra Hoekstra

Klanten ûntfange, minsken op har gemak stelle en telefoanysk klanten te wurd stean, it behearen fan de mailboks, tarieden en ôfhanneljen fan akten. It binne wurksumheden dy't notarieel meiwurker en resepsjoniste Petra Hoekstra oant yn 'e puntsjes behearsket. As earste oansprekpunt binnen ús kantoar is Petra neist fakfrou ek gastfrou.