Veronica van Ast

Notarieel meiwurker Veronica van Ast is mei mear as fjirtich jier ûnderfining tagelyk ús âldste meiwurkster fan ús kantoar. Sy is al jierren wurksum op de ôfdieling famyljerjocht en benammen dwaande mei it ôfhanneljen fan neilittenskippen.