Yvonne van der Boon

Notarieel meiwurker Yvonne van der Boon fielt har as in fisk yn it wetter by de ôfdieling registergoed. De kombinaasje fan administratyf speurwurk en klantkontakt binne har op it liif skreaun. Tûkelteammen en útdagingen wurde sinjalearre en giet Yvonne net út 'e wei. As fanatyk hurdfytster wit se dêrneist as gjin oar op hokker mominten se in sprintsje lûke moat. De datum fan passearjen moat ommers wol helle wurde.